Wybierz dział

ŚDS
Kadra
Realizowany program
Plan zajęć
Prawa i obowiązki uczestnika
Jak zostać uczestnikiem ŚDS

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych w Gdańsku rozpoczął swoja działalność w kwietniu 2005 roku. Jest miejscem dla osób które ukończyły 21 rok życia i długotrwale chorują psychicznie. Ośrodek funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, ukierunkowany jest na rehabilitację psychospołeczną, wzmacnianie aktywności własnej i samodzielności uczestników.

W ŚDS prowadzona jest psychoterapia, psychoedukacja, terapia zajęciowa. Osoby będące podopiecznymi ośrodka mogą korzystać z konsultacji indywidualnych i rodzinnych. Biorą udziału w treningu kulinarnym, budżetowym i porządkowym oraz cotygodniowych wyjściach kulturalno – rekreacyjnych.

 

Praca zespołu ŚDS jest systematycznie superwizowana.
Superwizor mgr Danuta Łopalewska Psycholog kliniczny specjalista II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Kadra

 

Jerzy Tokaj

 

psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

     
 

Anna Jackowska - Oleszczak

 

psycholog, arteterapeuta, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, doradca zawodowy. Prowadzi zajęcia z zakresu arteterapii (różnych form terapii przez sztukę), gdzie stara się inspirować uczestników do poszukiwania i rozszerzania zainteresowań i form wyrażania siebie. Prowadzi także poradnictwo i terapię indywidualną oraz grupy warsztatowe dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

     
 

Anna Strojna

 

specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ze Stowarzyszeniem związana od 2003 roku. W ŚDS prowadzi psychoterapię grupową oraz konsultacje indywidualne z uczestnikami.

     
 

Gabriela Felicja Domaradzka

 

terapeuta zajęciowy ,certyfikowany terapeuta środowiskowy Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2005 związana ze Stowarzyszeniem, w ŚDS prowadzi zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego, gdzie uczestnicy nabywają umiejętności dnia codziennego. Organizuje wyjścia rekreacyjne i kulturalne.

     
 

Piotr Kozioł

 

terapeuta zajęciowy. Przez długie lata związany z pracownią rzeźby i konserwacji zabytków (PKZ). Dwanaście lat zajmował się szkoleniem młodzieży w zakresie renowacji i konserwacji zabytków. Od dziesięciu lat pracuje jako terapeuta zajęciowy. Na swoich zajęciach stara się, aby jego podopieczni poprzez różne formy i rodzaje prac mogli rozwinąć swoją kreatywność oraz zrelaksować się i zapomnieć o problemach.

     
 

Rafał Dintar

 

psycholog, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, doradca zawodowy, w trakcie certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Realizowany program

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Chopina 42 na lata 2011 – 2015

 

 

I. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:

 

Środowiskowe wsparcie i terapia środowiskowa oraz inicjowanie ruchu samopomocy w Zintegrowanym Systemie Środowiskowego Wsparcia.

 


II. CELE DZIAŁALNOŚCI:

 1. Zmniejszenie degradacji i społecznego wykluczenia osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Zmniejszenie ilości nawrotów choroby oraz kolejnych hospitalizacji
 3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego.
 4. Poprawa funkcjonowania zaburzonych relacji pomiędzy osoba chorą a jej rodziną
 5. Rozwój umiejętności społecznych w tym poprawa umiejętności komunikacji, samodzielności w myśleniu i działaniu
 6. Poprawa umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu w miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym
 7. Wdrażanie do wypełniania ról zawodowych i społecznych
 8. Rozwój zainteresowań i uzdolnień, poprawa umiejętności gospodarowania czasem wolnym od zajęć

 

III. PODSTAWOWE ZADANIA

(zgodnie z planem pracy) ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI (metody i formy pracy):

 

Organizacja dziennego wsparcia dla 20 osób dorosłych przewlekle chorujących psychicznie zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska, ze szczególnym ukierunkowaniem na:

 

1. Działania umożliwiające budowanie więzi, uczenie się współdziałania i współodpowiedzialności w ramach społeczności którą stanowią uczestnicy i personel. Odbudowywanie i rozwój istniejącej sieci relacji społecznych oraz poczucia podmiotowości i sprawczości poprzez wspieranie inicjatyw samopomocowych przenoszonych dalej w środowisko.

 

2. Usługi w ramach indywidualnej lub zespołowej terapii i treningów umiejętności polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 

 

Świadczone usługi obejmują w szczególności:

- terapię grupową i indywidualną psychoedukacją umożliwiającą:

 • rozumienia i rozpoznawania uczuć i emocji
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami choroby
 • rozpoznawanie i przezwyciężanie problemów w relacjach z innymi

-trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:

-trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

 

3. inicjowanie i prowadzenie zajęć umożliwiających uczestnikom rozwijanie umiejętności społecznych oraz organizowanie czasu wolnego a w tym:

 • rozwoju umiejętności interpersonalnych,
 • zaradności osobistej,

 

4.Wsparcie dla rodzin uczestników

5.Metody pracy:

 • Zebrania społeczności
 • Realizacja planu postępowania wspierająco dostosowanego do indywidualnych problemów i deficytów uczestników
 • Wyjścia kulturalne i rekreacyjne: - udział w organizacji imprez Stowarzyszenia (turniej siatkówki, Dzień solidarności z osobami chorymi na schizofrenię
 • Terapia grupowa - Oparta na dynamice grupy i spontanicznie pojawiających się w niej interakcjach pomiędzy uczestnikami oraz problemami i tematami.
 • Terapia indywidualna /indywidualne konsultacje psychologiczne

6.Terapia zajęciowa

7.Trening umiejętności:

 • Społecznych
 • Kulinarnych (dyżury w pracowni gospodarstwa domowego)
 • Porządkowych (dyżury porządkowe-sprzątanie pomieszczeń, dbanie o środki czystości itp.)
 • Ekonomicznych

8. Konsultacje dla rodzin

9.Warsztaty psychologiczne dla członków rodzin ( w ramach innych programów realizowanych przez podmiot)

Plan zajęć

  Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek 
8:00-9:00  Narada zespołu i przygotowanie do zajęć  Narada zespołu i przygotowanie do zajęć   Narada zespołu i przygotowanie do zajęć   Narada zespołu i przygotowanie do zajęć   Narada zespołu i przygotowanie do zajęć
9:15-9:30  Spotkanie integracyjne ("Mała Społeczność")   Spotkanie integracyjne ("Mała Społeczność")   Spotkanie integracyjne ("Mała Społeczność")   Spotkanie integracyjne ("Mała Społeczność")   Spotkanie integracyjne ("Mała Społeczność")
9:30-10:00 Gimnastyka  Gimnastyka  Gimnastyka  Gimnastyka  Drugie Śniadanie 
10:30-11:15

 Psychoedukacja

(Rafał Dintar)

 Terapia zajęciowa

(Piotr Kozioł)

Terapia grupowa

(Anna Strojna)
 

Terapia grupowa/

warsztaty tematyczne

(Jerzy Tokaj / Rafał Dintar)

 
11:30-12:15  Biblioterapia (Anna Jackowska - Oleszczak) Terapia grupowa (Jerzy Tokaj / Rafał Dintar)  Organizacja czasu wolnego / zebranie zespołu  Zajęcia samopomocowe / Społeczność  Organizacja wolnego czasu    
12:30-13:30 Terapia zajęciowa (Piotr Kozioł) 

Arteterapia/spacer    

(Anna Jackowska - Oleszczak)

Terapia zajeciowa

(Piotr Kozioł)

 Arteterapia/ relaksacja (Anna Jackowska - Oleszczak)
13:30-14:00  Przerwa obiadowa  Przerwa obiadowa  Przerwa obiadowa  Przerwa obiadowa
14:00-15:30  Rozmowy indywidualne i spotkania rodzinne   Rozmowy indywidualne i spotkania rodzinne   Rozmowy indywidualne i spotkania rodzinne   Rozmowy indywidualne i spotkania rodzinne

Prawa i obowiązki uczestnika

Prawa Uczestnika ŚDS

 

Uczestnik ma prawo do:

 • Godnego i bezpiecznego traktowania
 • Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • Uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ŚDS i korzystania z innych jego ofert
 • Otrzymywania niezbędnej pomocy, również w formie dostosowania miejsca, w którym odbywają się zajęcia i terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb
 • Zgłaszania wniosków i składania skarg do kierownictwa placówki oraz Zarządu Stowarzyszenia
 • Uzyskania pełnej informacji o zasadach przebywania w ŚDS
 • Udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących (na zasadach społeczności terapeutycznej)

 

 

Uczestnik może korzystać z następujących pomieszczeń:

 • Sale terapeutyczne i pracownie (w ramach zorganizowanych zajęć)
 • Pokój rekreacji
 • Sanitariaty i łazienki
 • Szatnia

 

Obowiązki uczestnika ŚDS

 

Obowiązkiem uczestnika ŚDS są w szczególności:

 • Przestrzeganie regulaminu
 • Dbanie o estetykę i porządek pomieszczeń, z których korzystają
 • Uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych
 • Uczestniczenie w zajęciach rekreacyjno – kulturalnych organizowanych przez ŚDS
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym:

 

a)     poszanowania przekonań, poglądów i zainteresowań innych osób korzystających z ŚDS

b)     wzajemnej życzliwości

c)     dyskrecji w sprawach poruszanych w społeczności

d)     niestosowania wzajemnej agresji słownej i fizycznej

e)     dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny

 

 

Uczestnik ma bezwzględny zakaz przebywania na terenie ośrodka pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeżeli uczestnik jest uzależniony od ww. substancji powinien jednocześnie podjąć leczenie odwykowe w stosownych placówkach.

 

Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalone w ŚDS normy współżycia, porządek i dyscyplinę lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego lub psychicznego innych uczestników i/lub pracowników ŚDS, może zostać skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu, na wniosek kierownika placówki podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Jak zostać uczestnikiem ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla mieszkańców Gdańska, którzy przekroczyli 21 rok życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

 

Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach powinna uzyskać:

 • Zlecenie/skierowanie od lekarza psychiatry z rozpoznaniem choroby o treści: „Wskazane uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy”
 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu o treści: „Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy”.

 

Po uzyskaniu ww. dokumentów należy zgłosić chęć uczestnictwa w ŚDS pracownikowi socjalnemu w CPS MOPR właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ( wykaz CPS ) (ul. Chopina 42 80-272 Gdańsk). 

 

Kierownik ŚDS Jerzy Tokaj

Adres: ul. Chopina 42, 80-272 Gdańsk
Telefon: 58 341-10-83
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie.