Wybierz dział

ŚDS
Kadra
Realizowany program
Plan zajęć
Prawa i obowiązki uczestnika
Jak zostać uczestnikiem ŚDS

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych w Gdańsku rozpoczął swoja działalność w kwietniu 2005 roku. Jest miejscem dla osób które ukończyły 21 rok życia i długotrwale chorują psychicznie. Ośrodek funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, ukierunkowany jest na rehabilitację psychospołeczną, wzmacnianie aktywności własnej i samodzielności uczestników.

W ŚDS prowadzona jest psychoterapia, psychoedukacja, terapia zajęciowa. Osoby będące podopiecznymi ośrodka mogą korzystać z konsultacji indywidualnych i rodzinnych. Biorą udziału w treningu kulinarnym, budżetowym i porządkowym oraz cotygodniowych wyjściach kulturalno – rekreacyjnych.

 

Praca zespołu ŚDS jest systematycznie superwizowana.
Superwizor mgr Danuta Łopalewska Psycholog kliniczny specjalista II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Kadra

 

Anna Strojna

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ze Stowarzyszeniem związana od 2003 roku. W ŚDS prowadzi psychoterapię grupową oraz konsultacje indywidualne z uczestnikami.

     
 

Daria Dyks

Koordynator Środowiskowego Domu Samopomocy


Padagog, animator społeczny, pracownik socjalny;
W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzi zajęcia z gimnastyki, dostosowane do zasobów uczestników oraz zajęcia z zakresu arteterapii (biblioterapię), które mają na celu terapeutyczne wykorzystywanie wartości literatury, prowadzące do redukcji stresu, wzmacniania motywacji do uczenia się oraz holistycznego rozwoju.

     
 

Paulina Pakulnicka

 

psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej w trakcie certyfikacji, interwent kryzysowy, asystent środowiskowy.
Od 2017 związana ze Stowarzyszeniem. W ŚDS prowadzi zajęcia z psychoedukacji, trening funkcji poznawczych, grupę terapeutyczną, relaksację. Prowadzi konsultację z potencjalnymi uczestnikami w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku.

     
 

Gabriela Felicja Domaradzka

 

terapeuta zajęciowy ,certyfikowany terapeuta środowiskowy Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2005 związana ze Stowarzyszeniem, w ŚDS prowadzi zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego, gdzie uczestnicy nabywają umiejętności dnia codziennego. Organizuje wyjścia rekreacyjne i kulturalne.

     
 

Katarzyna Kwiatkowska

 

Pedagog specjalny, posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji.
Od roku 2021 związana ze Stowarzyszeniem. W ŚDS prowadzi zajęcia z zakresu muzykoterapii, trening umiejętności społecznych oaz konsultacje indywidualne z uczestnikami.

     
   

 

Realizowany program

 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Chopina 42

na lata 2021 – 2023

                                          Uzgodniono z Wojewodą Pomorskim                                        

 

I. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:

 

Środowiskowe wsparcie i terapia środowiskowa oraz inicjowanie ruchu samopomocy w Zintegrowanym Systemie Środowiskowego Wsparcia.

 

II. CELE DZIAŁALNOŚCI:

 1. Zmniejszenie degradacji i społecznego wykluczenia osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Zmniejszenie ilości nawrotów choroby oraz kolejnych hospitalizacji
 3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego.
 4.  Poprawa funkcjonowania zaburzonych relacji pomiędzy osoba chorą a jej rodziną
 5. Rozwój umiejętności społecznych w tym poprawa umiejętności komunikacji, samodzielności w myśleniu i działaniu
 6.  Poprawa umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu w miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym
 7.  Wdrażanie do wypełniania ról zawodowych i społecznych
 8.  Rozwój zainteresowań i uzdolnień, poprawa umiejętności gospodarowania czasem wolnym od zajęć

 

III. PODSTAWOWE ZADANIA (zgodnie z planem pracy)                                              

     ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI (metody i formy pracy):

 

Organizacja dziennego wsparcia dla 20 osób dorosłych przewlekle chorujących psychicznie zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska, ze szczególnym ukierunkowaniem na:

 1. Działania umożliwiające budowanie więzi, uczenie się współdziałania i współodpowiedzialności w ramach społeczności którą stanowią uczestnicy i personel. Odbudowywanie i rozwój istniejącej sieci relacji społecznych oraz poczucia podmiotowości i sprawczości poprzez wspieranie inicjatyw samopomocowych przenoszonych dalej w środowisko.
 2. Usługi w ramach indywidualnej lub zespołowej terapii i treningów umiejętności polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego

 

Świadczone usługi obejmują w szczególności:

- terapię grupową i indywidualną, psychoedukację umożliwiające:

 1. rozumienia i rozpoznawania uczuć i emocji
 2. rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami choroby
 3. rozpoznawanie i przezwyciężanie problemów w relacjach z innymi
 4. zapobieganie długotrwałym skutkom choroby poprzez rozwijanie aktywności poznawczej, zainteresowań

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:

  trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

- trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej

- trening umiejętności zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu, w tym obsługa urządzeń takich jak smartfon, tablet, laptop, obsługa komunikatorów, poczty elektronicznej

 

3. Inicjowanie i prowadzenie zajęć umożliwiających uczestnikom rozwijanie umiejętności społecznych oraz organizowanie czasu wolnego a w tym:

rozwoju umiejętności interpersonalnych,

zaradności osobistej,

4. Wsparcie dla rodzin uczestników

 

Metody pracy:

1.Zebrania społeczności

           W zebraniach społeczności uczestniczą wszyscy obecni uczestnicy wraz z zespołem wspierająco-aktywizującym. Zebrania prowadzi osoba wybierana wśród uczestników, co ma sprzyjać rozwojowi samorządności i podmiotowości.

Na zebraniach tych omawia się sprawy dotyczące całej społeczności ŚDS,

ustalane są dyżury w pracowni gospodarstwa domowego, dyżury porządkowe i inne funkcje sprawowane przez uczestników: ogrodnik, osoba odpowiedzialna za wyszukiwanie propozycji na wyjścia kulturalne i rekreacyjne, ekonomista- czyli osoba obliczająca i podsumowująca wydatki związane z treningiem kulinarnym. Omawiane są też dyżury i funkcje sprawowane przez uczestników

podczas których udzielane mogą być informacje zwrotne na temat ich wykonania.

 

2.Realizacja planu postępowania wspierająco- aktywizującego dostosowanego do indywidualnych problemów i deficytów uczestników

 

3.Wyjścia kulturalne i rekreacyjne:

-udział w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez inne ośrodki

-organizacja uroczystości wewnętrznych (obchodzenie urodzin, imienin uczestników, spotkania świąteczne)

 

-udział w organizacji imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie (turnieje sportowe, Dni solidarności z osobami chorymi psychicznie)

 

4.Terapia grupowa

Oparta na dynamice grupy i spontanicznie pojawiających się w niej   interakcjach pomiędzy uczestnikami oraz problemami i tematami.

 

5. Terapia indywidualna /indywidualne konsultacje psychologiczne

           Podczas terapii indywidualnej przepracowywane są problemy i trudności związane z realizacją indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, oraz zgłaszane przez uczestnika problemy w sferze uczuć i emocji oraz relacji z innymi ludźmi.

 

6.Terapia zajęciowa

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy wykonują przedmioty ozdobne lub codziennego użytku takie jak: płaskorzeźba i rzeźba w gipsie, wycinanie postaci i figur w sklejce, lepienie w modelinie, rysowanie i kolorowanie mandali, kartki okolicznościowe oraz prace plastyczne w celu rozwijania swoich umiejętności manualnych ,ćwiczenia koncentracji uwagi, wyrażania przeżyć i emocji.

 

7.Trening umiejętności:

- Społecznych

- Kulinarnych

- Porządkowych

(dyżury porządkowe-sprzątanie pomieszczeń, dbanie o środki czystości itp.)

-Ekonomicznych

- Z zakresu komunikacji cyfrowej

- Dyżury osoby poszukującej oferty na wyjścia.

 

8. Konsultacje dla rodzin

Konsultacje mają na celu budowanie trójprzymierza terapeutycznego: uczestnik- terapeuta-rodzina, co ułatwia stosowanie umiejętności nabywanych w ośrodku, w środowisku uczestników.

 

9. Warsztaty psychologiczne dla członków rodzin( w ramach innych programów realizowanych przez podmiot)

Warsztaty maja charakter omawiania trudności w porozumiewaniu się członków rodziny i wypracowywania pomocnych wzorców komunikacji.

 

10. Alternatywne formy realizacji zajęć i treningów w sytuacji zawieszenia stacjonarnej działalności ŚDS:

- zajęcia grupowe za pośrednictwem skype: gimnastyka, grupa terapeutyczna, psychoedukacja, terapia zajęciowa ( z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych i dystrybuowanych przez prowadzących);

- treningi indywidualne za pośrednictwem skype, whatsapp, telefonu – m. in. trening kulinarny;

- spotkania indywidualne w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości uczestników;

 

Plan zajęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

piątek

8.00-9.00

Przygotowanie do zajęć

 

 

Przygotowanie do zajęć

Przygotowanie do zajęć

Przygotowanie do zajęć

Przygotowanie do zajęć

9.00-9.30

społeczność

społeczność

społeczność

społeczność

społeczność

9.45-10.30

Gimnastyka/spacer/aktywność na świeżym powietrzu

P. Daria

Gimnastyka/spacer/aktywność na świeżym powietrzu

p. Katarzyna

 

Gimnastyka/spacer/aktywność na świeżym powietrzu

p. Gabriela

 

Gimnastyka/spacer/aktywność na świeżym powietrzu

p. Paulina

 

Drugie śniadanie

10.45-12.00

p. Paulina/ p. Katarzyna

trening poznawczy

 

p. Katarzyna 10.45-11.30

Trening umiejętności społecznych

p. Paulina 10.45-11.30

grupa wsparcia

p. Katarzyna/ p. Paulina

muzykoterapia

Organizacja czasu wolnego

P. Asia 11.45-13.30

Terapia zajęciowa

11.45- 12.45

duża społeczność

12.15-13.30

p. Daria

biblioterapia

 

 

13.00 - 13.45

Trening kulinarny (p. Asia)

Trening porządkowy ( p. Paulina)

Gabrysia Trening higieniczny lub inny

13.45-14.30

Trening kulinarny (p. Asia)

Trening porządkowy (p. Asia)

Trening kulinarny

(p. Gabriela)

Trening porządkowy

(p. Katarzyna)

14.00-15.00

Zebranie zespołu

Trening kulinarny

(p. Gabriela)

Trening porządkowy

(p. Daria)

14.45-16.00

Rozmowy indywidualne spotkania rodzinne

 

Rozmowy indywidualne spotkania rodzinne

 

15.00-16.00

Rozmowy indywidualne spotkania rodzinne

 

Rozmowy indywidualne spotkania rodzinne

 

 

Prawa i obowiązki uczestnika

Prawa Uczestnika ŚDS

 

Uczestnik ma prawo do:

 • Godnego i bezpiecznego traktowania
 • Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • Uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ŚDS i korzystania z innych jego ofert
 • Otrzymywania niezbędnej pomocy, również w formie dostosowania miejsca, w którym odbywają się zajęcia i terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb
 • Zgłaszania wniosków i składania skarg do kierownictwa placówki oraz Zarządu Stowarzyszenia
 • Uzyskania pełnej informacji o zasadach przebywania w ŚDS
 • Udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących (na zasadach społeczności terapeutycznej)

 

 

Uczestnik może korzystać z następujących pomieszczeń:

 • Sale terapeutyczne i pracownie (w ramach zorganizowanych zajęć)
 • Pokój rekreacji
 • Sanitariaty i łazienki
 • Szatnia

 

Obowiązki uczestnika ŚDS

 

Obowiązkiem uczestnika ŚDS są w szczególności:

 • Przestrzeganie regulaminu
 • Dbanie o estetykę i porządek pomieszczeń, z których korzystają
 • Uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych
 • Uczestniczenie w zajęciach rekreacyjno – kulturalnych organizowanych przez ŚDS
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym:

 

a)     poszanowania przekonań, poglądów i zainteresowań innych osób korzystających z ŚDS

b)     wzajemnej życzliwości

c)     dyskrecji w sprawach poruszanych w społeczności

d)     niestosowania wzajemnej agresji słownej i fizycznej

e)     dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny

 

 

Uczestnik ma bezwzględny zakaz przebywania na terenie ośrodka pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeżeli uczestnik jest uzależniony od ww. substancji powinien jednocześnie podjąć leczenie odwykowe w stosownych placówkach.

 

Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalone w ŚDS normy współżycia, porządek i dyscyplinę lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego lub psychicznego innych uczestników i/lub pracowników ŚDS, może zostać skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu, na wniosek kierownika placówki podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Jak zostać uczestnikiem ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla mieszkańców Gdańska, którzy przekroczyli 21 rok życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

 

Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach powinna uzyskać:

 • zlecenie/skierowanie od lekarza psychiatry z rozpoznaniem choroby uzupełnione o treść lub zawierające zdanie: „Wskazane uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy”
 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu o treści: „Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy”.

 

Po uzyskaniu ww. dokumentów należy zgłosić chęć uczestnictwa w ŚDS pracownikowi socjalnemu w CPS MOPR właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ( wykaz CPS ). 

 

Kierownik ŚDS Anna Strojna

 

ul. Chopina 42 80-272 Gdańsk

Adres: ul. Chopina 42, 80-272 Gdańsk
Telefon: 58 341-10-83
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia