Deklaracja Dostępności

Stowarzyszenie na rzecz Osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji http://przyjaznadlon.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

 

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Treści, które nie spełniają wymagań zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  •          na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Strojna, adres e-mail: anna.strojna@przyjaznadlon.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 3411083. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna budynków, w których działania prowadzi Stowarzyszenie na rzecz Osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul Chopina 42 w Gdańsku.
Wejście do budynku znajduje się od jego szczytu, od bocznej drogi wewnętrznej. Droga jest brukowana, a bezpośrednio do wejścia prowadzi chodnik. Wejście do budynku jest z poziomu parteru beż barier architektonicznych. Ośrodek znajduje się na pierwszym piętrze i prowadzi do niego klatka schodowa, lub można skorzystać z windy. W godzinach pracy ŚDS drzwi otwierane przez pracowników po skorzystaniu z domofonu. Wewnątrz ośrodek jest przystosowany do poruszania się osób z dysfunkcją ruchu, na wózku. Nie ma schodów ani progów, drzwi do pomieszczeń, które są użytkowane przez uczestników są szerokie dostosowane do przejazdu wózkiem. W ośrodku jest łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszającej się na wózku. Do ŚDS może wejść osoba z psem asystującym. W ŚDS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 


Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35. Wejście od ulicy Nowe Ogrody, bez schodów. W godzinach pracy ŚDS drzwi otwierane przez pracowników po skorzystaniu z dzwonka. Lokal parterowy, pozbawiony barier komunikacyjnych takich jak schody, progi itp. Łazienka dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz pozostałe pomieszczenia dostosowane do poruszania się na wózku. Do ŚDS może wejść osoba z psem asystującym. W ŚDS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Klub Samopomocy "Chrobry", ul. Chrobrego 56, 80-354 Gdańsk. Do budynku klubu prowadzi główne wejście znajdujące się w podwórzu od ul. Bolesława Chrobrego, prowadzi do niego przejście przez bramę, które jest ogólnodostępne w dni powszednie, w godzinach 14:00-17:00. Informacji przy wejściu głównym udziela osoba pełniąca dyżur w danym dniu. Budynek posiada dwa piętra (parter i I piętro). W budynku nie ma windy oraz brakuje dostosowań dla osób niepełnosprawnych poza jedną łazienką znajdującą się na parterze. W budynku klubu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Do klubu nie przynależą miejsca parkingowe.

 


Mieszkanie wspomagane 1
Mieszkanie wspomagane znajduje się w Gdańsku. Jest to wewnętrzna ulica. Budynek to blok mieszkalny składający się z dwóch klatek schodowych niezintegrowanych ze sobą. Do klatki wchodzi się z poziomu chodnika, składa się 3 kondygnacji parter I i II piętro. Z parteru można dojść schodami do hali garażowej(podziemnej) na nich też jest zainstalowany urządzenie dźwigowe dla osób niepełnosprawnych ułatwia komunikację tylko parter –hala garażowa. Budynek nie posiada windy, mieszkanie znajduje się na I piętrze (wchodzi się schodami) w skład mieszkania wchodzi: salon z aneksem kuchennym, łazienka, WC, 3 pokoje mieszkalne połączone korytarzem w kształcie litery L. Na ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości około od 50 do 100 metrów do klatki wejściowej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online, budynek także nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Mieszkanie wspomagane 2
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy. Wejście ogólnodostępne. Do wejścia prowadzą 4 schody-brak pochylni dla wózków. Na klatkę schodową można dostać się po uprzednim skorzystaniu z domofonu. Mieszkanie znajduje się na parterze. W budynku brak windy. W pobliżu brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Mieszkanie składa się z 3 pokoi posiada elementy dostosowane infrastrukturalnie do potrzeb osób niepełnosprawnych (między innymi brak progów). Do budynku można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych oraz druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Mieszkanie chronione
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy. Wejście ogólnodostępne, bezpośrednio z chodnika bez utrudnień architektonicznych. Do budynku prowadzi także drugie wejście. Klatka schodowa wyposażona w schody i poręcze. W budynku brak windy. W pobliżu brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, posiada elementy dostosowane infrastrukturalnie do potrzeb osób niepełnosprawnych (między innymi brak progów). Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź on-line. Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia