Wybierz dział

Władze
Statut
Historia

Władze

 

Anna Strojna- prezes stowarzyszenia

 

 

 

     
 

Gabriela Domaradzka - wiceprezes stowarzyszenia

 

 

 

     
 

Daria Dyks - skarbnik stowarzyszenia

 

 

 

 

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI „PRZYJAZNA DŁOŃ”

 

ROZDZIAŁ I: PRZEPISY OGÓLNE

 

      § 1

  1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz osób z kryzysami psychicznymi “PRZYJAZNA DŁOŃ”, dalej zwana „Stowarzyszeniem”.
  2. Organizacja posługuje się pieczęcią o treści: STOWARZYSZENIE “PRZYJAZNA DŁOŃ”.
  3. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w niniejszym statucie i przepisach prawa.
  4. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Gdańsk.
  5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
  6. Stowarzyszenie działa według zasady “NON PROFIT”.
  7. Stowarzyszenie może uzyskać status organizacji pożytku publicznego po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.      

   

  § 2

   

   1.   Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązkiem prawnym.

   2.   Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek organizacyjnych nie będących oddziałami terenowymi, służących realizacji celów Stowarzyszenia.

   

  § 3

   

  1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
  2. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
  3. Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnych celach działania.

   

   

  ROZDZAŁ II: CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

   

   

  § 4

   

  1. Celem Stowarzyszenia jest:

  a)    stworzenie możliwości kontaktu pomiędzy osobami z kryzysami psychicznymi poza szpitalem i placówkami służby zdrowia;

  b)    wspieranie działalności samopomocowej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin;

  c)    kształtowanie postaw sprzyjających akceptacji i adaptacji społecznej osób, które mają lub miały problem ze zdrowiem psychicznym;

  d)    organizowanie banku informacji o miejscach pracy (w tym chronionej), pomoc w poszukiwaniu i organizowaniu miejsc pracy;

  e)    niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  f)     działanie charytatywne;

  g)    ochrona i promocja zdrowia;

  h)    działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

  i)      promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  j)      działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  k)    edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego;

  l)      upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działanie wspomagające rozwój demokracji;

  m)  działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

  n)    działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe.

   

  § 5

   

  1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  a)     pozyskiwanie środków materialnych na działalność objętą statutem od fundacji i innych organizacji pozarządowych, stworzonych w tym celu;

  b)     wspieranie działalności edukacyjnej, wydawniczej w zakresie higieny i rehabilitacji zdrowia psychicznego;

  c)     organizowanie obozów terapeutycznych, działalności klubowej poprzez współpracę z ośrodkami tzw. psychiatrii środowiskowej i lecznictwa otwartego, tj.: Oddziały Dzienne, Ośrodki Samopomocy;

  d)     organizowanie wsparcia dla osób z kryzysami psychicznymi, gdy zagrożone są ich prawa w urzędach, miejscach pracy i środowiskach rodzinnych;

  e)     współpracę z organizacjami politycznymi i administracją rządowa na rzecz stworzenia rozwiązań sprzyjających adaptacji osób z kryzysami psychicznymi do życia w społeczeństwie;

  f)      edukację i psychoedukację rodzin i opiekunów;

  g)     inicjowanie grup wparcia dla rodzin i opiekunów;

  h)     utworzenie i prowadzenie firmy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, mieszkań chronionych, hosteli, środowiskowych domów samopomocy i niepublicznych ZOZ – ów i innych ośrodków rehabilitacji i wsparcia.

  1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
  2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

  a)    przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

  b)   pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

  c)    działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);

  d)   pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

  e)   działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

  f)     pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);

  g)   pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);

  h)   pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);

  i)      działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 99.44.Z).

  1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego zakresie:

  a)    wydawanie książek (58.11.Z);

  b)   pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

  c)    pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z);

  d)   działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

  e)   działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);

  f)     pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z).

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w przepisach prawa. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której zarobek może być przeznaczany wyłącznie na te cele.
  2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

   

  § 6

   

  Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania członków zainteresowanych omówieniem problematyki wiążącej się z realizacją stworzenia możliwości kontaktu pomiędzy osobami z kryzysami psychicznymi poza szpitalem i placówkami służby zdrowia.

   

   

  ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

   

   

   

  § 7

   

  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  a)  członków zwyczajnych;

  b)członków wspierających;

  c)  członków honorowych.

   

  § 8

   

  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych - sympatycy, przyjaciele, rodziny, osoby chore (obywatele polscy i cudzoziemcy, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.

   

  § 9

   

  1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
  2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

   

  § 10

   

   1.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

  a)  czynne i bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia;

  b)prawo do kandydowania do władz Stowarzyszenia;

  c)  prawo do uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,

  d)prawo do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

  e)prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

   2.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

  a)  brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;

  b)przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia;

  c)  postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej;

  d)regularnie płacić składki członkowskie.

   3.   Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych wyłącznie w Stowarzyszeniu i w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

   4.   Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 3, członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane przez Walne Zabranie na wniosek Zarządu odznaki i wyróżnienia.

   

  § 11

   

  1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
  2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

  a)    rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;

  b)   nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy;

  c)    śmierci członka,

  d)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku.

  1. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

  a)  prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem;

  b)  popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lubgodzi w dobre imię Stowarzyszenia.

  1. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 lit. a i b oraz ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
  2. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 lit. a i b oraz ust.3 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30-tu dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
  3. Utraty członkostwa członków wspierających i honorowych następują w przypadku rezygnacji, śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

   

  § 12

   

  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za pomoc w realizacji jego celów.
  2. Członek wspierający Stowarzyszenia jest przyjmowany przez Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
  3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

   

  § 13

   

  Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

   

  § 14

   

  Członek wspierający i członek honorowy nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia.

   

   

  ROZDZIAŁ IV:WŁADZE STOWARZYSZENIA

   

   

  A. Postanowienia ogólne

   

  § 15

   

  Władzami Stowarzyszenia są:

  a)     Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;

  b)    Zarząd;

  c)     Komisja Rewizyjna.

   

  § 16

   

  1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród wszystkich członków Stowarzyszenia na okres 3 lat.
  2. Wyboru delegatów na Walne Zebranie oraz wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w liczbie jeden delegat na czterech członków Stowarzyszenia. Kadencja delegata trwa 3 lata.

   

  § 17

   

   1.   Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

   2.   Jeżeli na pierwszym  posiedzeniu danego organu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby jego członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

   3.   Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

   

  B. Walne Zebranie

   

  § 18

   

  1. Walne Zebranie odbywa się z udziałem członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 39-ciu członków. W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów, wybieranych w sposób określony w § 16 statutu.
  2. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  3. Walne Zebranie może być:

   a)   zwyczajne;

   b)  nadzwyczajne.

  1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

  a)    wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

  b)   wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;

  c)    udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

  d)   uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;

  e)   wybór Zarządu;

  f)     wybór Komisji Rewizyjnej;

  g)   zmiana Statutu Stowarzyszenia;

  h)   nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

  i)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

  j)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

  1. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 4 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres do odbycia kolejnego zwyczajnego Walnego Zebrania, jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania.

   

  § 19

   

  1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz na w roku przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu, nie później niż do dnia ……. każdego roku.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie:

  a)    wniosku Komisji Rewizyjnej;

  b)   pisemnego wniosku co najmniej połowy członków lub delegatów na ostatnie Walne Zebranie.

  1. Zarząd zawiadamia delegatów o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem.

   

  § 20

   

  1. W Walnym Zebraniu biorą udział:

  a)     członkowie Stowarzyszenia (delegaci);

  b)    członkowie władz;

  c)     członkowie wspierający i honorowi.

  1. Osoby wymienione w ust. 1 lit. a mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, a osobom wymienionym w ust. 1 lit. b i c przysługuje głos doradczy.

   

  § 21

   

  Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu, wybiera Przewodniczącego (Przewodniczących lub Prezydium).

   

  C. Zarząd

   

  § 22

   

  1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków Zarządu, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
  2. Nie może być członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
  4. Uchwały Zarządu uznane są za ważne w sytuacji, gdy w głosowaniu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

   

  § 23

   

   1.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

   2.   Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie, w tym dotyczących zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu pełni prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.

   3.   Zarząd może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach Zarządu.

   

  § 24

   

   1.   Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

   a)   realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania;

   b)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;

   c)   podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa;

   d)  powoływanie innych podmiotów prawa handlowego lub fundacji i przystępowanie do już istniejących, z tymże cały dochód przeznacza na statutową działalność Stowarzyszenia.

   2.   Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz w miesiącu.

   3.   Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

   

  § 25

   

   1.   Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.

   2.   Biurem Zarządu kieruje dyrektor i jego zastępca zatrudniony przez Zarząd.

   3.   W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Stowarzyszenia, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim członek Zarządu upoważniony przez Walne Zebranie.

   4.   Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników, z tym, że zatrudnianie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Zarządu.

   

  § 26

   

  Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

   

  D. Komisja Rewizyjna

   

  § 27

   

   1.           Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

   2.           Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

   4.          Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   5.           Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   a)   przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej;

   b)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

   c)   przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

   d)  prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;

   e)  składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zebranie w formie uchwały.

   

  § 28

   

  Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

   

  § 29

   

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

   

   

  ROZDZIAŁ V:MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

   

  § 30

   

  1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

  a)  ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia;

  b)inne prawa majątkowe;

  c)  środki pieniężne.

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

  a)  składek członkowskich ustanawianych przez Zarząd na okres jednego roku;

  b)dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz grantów;

  c)  dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez;

  d)dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych;

  e)dochodów z majątku Stowarzyszenia;

  f)   ofiarności publicznej.

  1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach wrozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  3. W przypadku uzyskania przez Stowarzyszenie statutu organizacji pożytku publicznego, Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

   

  § 31

   

  Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

   

  § 32

   

  1. Niniejszy status zabrania udzielania pożyczek lub  zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  2. Stowarzyszenie nie może przekazywać jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
  4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   

  § 33

   

  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

   

  ROZDZIAŁ VI: PRZEPISY KOŃCOWE

   

  § 34

   

  1. Statut jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, nr 234, poz. 1536). Do spraw nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 ze zmianami).
  2. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).

   

  § 35

   

  1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).
  2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
  3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na działalność Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

   

   

Historia

Strona w budowie

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia