Ogólna klauzula informacyjna

Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi “Przyjazna Dłoń” z siedzibą w Gdańsku,  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi “Przyjazna Dłoń”,ul. Chopina 42, 80-272 Gdańsk.
 2. Administrator nie powołał Inspektora danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji statutowych działań Stowarzyszenia,w tym w przewarzającej części, realizując powierzone mu przez organy jednostek samorządy terytorialnego zadania publiczne. Statut Stowarzyszenia oraz pełen zakres aktywności realizowanych przez Administratora można znaleźć na stronie: http://przyjaznadlon.pl w zakładkach: „STOWARZYSZENIE” i „PROGRAMY”.
 4. Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie Państwa danych są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  – tj. udzielona nam zgoda, pobierana przy nielicznych okazjach np. podczas przetwarzania wizerunku, wysyłania newslettera lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. umowa, w przypadku gdy jest Pan/Pani jej stroną lub pracownikiem/współpracownikiem jej strony, np. w ramachstosunków B2B lub pracy  dla jednego z naszych usługodawców;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, np.ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie, ustawa Kodeks pracy, ustawa o Stowarzyszeniach, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do nich, w stosunku do zadań realizowanych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego np. prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy czy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. uzasadnione interesy Administratora danych, np. gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń a także w przypadkach przetwarzania plików cookies oraz danych statystycznych o ruchu na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 1. Dodatkowo możemy przetwarzać zgromadzone dane osobowe, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z realizacją zadań publicznych - art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub zawartych umów powierzenia / wsparcia realizacji zadania publicznego.
 2. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. sądy, organy postępowania przygotowawczego, organy Gminy Miasta Gdyni i innych jednostek samorządu terytorialnego zlecające lub nadzorujące realizowane przez nas zadania publicznea także inne organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz usługodawcy/usługobiorcy, którzy na podstawie stosownych umów podpisanych  ze Stowarzyszeniem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”.
 3. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy wyłącznie danych niezbędnych w procesie realizacji statutowych zadań Administratora. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum a Administrator zidentyfikował i podjął działania w celu ich właściwego zabezpieczenia. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z przepisów przywołanych w punkcie 4 i 5), a podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.
 4. Zgromadzone dane osobowe przechowywane sąprzez okres wynikający z przepisów prawa (np. 10 lat zgodnie z Kodeksem pracy) lub zawartych umów o wsparcie / powierzenie realizacji zadania publicznego tj. przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku zakończeniu realizacji konkretnego zadania, a po ich zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy: rodo@przyjaznadlon.pl . Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, w stosunku do których przesłanką są przepisy prawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

 

W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw lub uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień mogą Państwo zgłosić się do Administratora przesyłając wniosek na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną: rodo@przyjaznadlon.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia