Wybierz dział

ŚDS
Kadra
Realizowany program
Plan zajęć
Prawa i obowiązki uczestnika
Jak zostać uczestnikiem ŚDS

ŚDS

Środowiskowy Dom samopomocy przy ul. Nowe Ogrody 35 w Gdańsku jest kontynuacją działalności Specjalistycznego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie w ramach partnerstwa w projekcie „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. ŚDS typu A przeznaczony jest dla 15 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców miasta Gdańska. Głównym celem działalności Domu jest: nauka, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym życiu, umożliwiających uczestnikom funkcjonowanie w życiu społecznym.

Celami szczegółowymi realizacji zadania są w szczególności:

1. Zmniejszenie degradacji i społecznego wykluczenia osób z zaburzeniami psychicznymi

2. Zmniejszenie ilości nawrotów choroby oraz kolejnych hospitalizacji

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego.

4. Poprawa funkcjonowania zaburzonych relacji pomiędzy osoba chorą a jej rodziną

5. Rozwój umiejętności społecznych w tym poprawa umiejętności komunikacji, samodzielności w myśleniu i działaniu

6. Poprawa umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu w miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym

7. Wdrażanie do wypełniania ról zawodowych i społecznych 8. Rozwój zainteresowań i uzdolnień, poprawa umiejętności gospodarowania czasem wolnym od zajęć.

ŚDS działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Kadra

 

Daria Dyks

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Padagog, animator społeczny, pracownik socjalny;

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzi zajęcia z gimnastyki, dostosowane do zasobów uczestników oraz zajęcia z zakresu arteterapii (biblioterapię), które mają na celu terapeutyczne wykorzystywanie wartości literatury, prowadzące do redukcji stresu, wzmacniania motywacji do uczenia się oraz holistycznego rozwoju.

     
   

Agnieszka Piłat – koordynator ŚDS; pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Z ŚDS związana od 2020 r. W ośrodku zajmuje się koordynacją, treningami kulinarnymi, biblioterapią, terapią grupową i indywidualnym wsparciem uczestników.

     
   

Jakub Paczkowski – Psycholog, od sierpnia 2022 związany ze stowarzyszeniem. Uczestnik kursu psychoterapii integracyjnej z psychodramą. Prowadzi konsultacje indywidualne dla Uczestników, zajęcia z psychoedukacji, trening umiejętności społecznych, trening funkcji poznawczych, grupę wsparcia oraz liczne grupy warsztatowe. W swojej pracy często sięga po narzędzia związane z teatrem i dramą.

     
   

Aleksandra Lampart - arteterapeutka, pedagog, absolwentka studiów podyplomowych arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, pasjonatka terapeutycznych właściwości sztuki i kreatywnych rozwiązań motywujących do aktywności psycho- ruchowej.

Jej ulubioną grupą odbiorców są seniorzy, którzy motywują ją do działania, dzielą się mądrością i zarażają energią.

Na co dzień pracuje jako terapeutka osób z kryzysami psychicznymi, współpracuje również z placówkami dziennymi opieki, instytucjami kultury, uniwersytetami trzeciego wieku.

     
     

 

Realizowany program

 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GDAŃSKU TYP A,

przy ul. Nowe Ogrody 35

 

 

 

I. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:

 

Specjalistyczne wsparcie, terapia środowiskowa oraz inicjowanie ruchu samopomocy
w Zintegrowanym Systemie Środowiskowego Wsparcia.

 

 

II. CELE DZIAŁALNOŚCI:

 

Zmniejszenie degradacji i społecznego wykluczenia osób z zaburzeniami psychicznymi

Zmniejszenie ilości nawrotów choroby oraz kolejnych hospitalizacji

Rozwijanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego.

Poprawa funkcjonowania zaburzonych relacji pomiędzy osoba chorą a jej rodziną

Rozwój umiejętności społecznych w tym poprawa umiejętności komunikacji, samodzielności w myśleniu i działaniu

Poprawa umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu w miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym

Wdrażanie do wypełniania ról zawodowych i społecznych

Rozwój zainteresowań i uzdolnień, poprawa umiejętności gospodarowania czasem wolnym od zajęć

 

 

III. PODSTAWOWE ZADANIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

Organizacja dziennego wsparcia dla 15 osób dorosłych przewlekle chorujących psychicznie zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska, ze szczególnym ukierunkowaniem na:

 

1.   Działania umożliwiające budowanie więzi, uczenie się współdziałania i współodpowiedzialności
w ramach społeczności którą stanowią uczestnicy i personel. Odbudowywanie i rozwój istniejącej sieci relacji społecznych oraz poczucia podmiotowości i sprawczości poprzez wspieranie inicjatyw samopomocowych przenoszonych dalej w środowisko.

2. Usługi w ramach indywidualnej lub zespołowej terapii i treningów umiejętności polegających
na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego. Świadczone usługi obejmują w szczególności: terapię grupową, indywidualną i psychoedukację umożliwiające:

rozumienie i rozpoznawanie uczuć i emocji

rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami choroby

rozpoznawanie i przezwyciężanie problemów w relacjach z innymi

 

Treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:

trening kulinarny

trening umiejętności praktycznych

trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

 

3. Inicjowanie i prowadzenie zajęć umożliwiających uczestnikom rozwijanie umiejętności społecznych oraz organizowanie czasu wolnego, a w tym:

 

rozwoju umiejętności interpersonalnych

zaradności osobistej.

 

4. Wsparcie dla rodzin uczestników

 

IV. METODY PRACY

1.Zebrania społeczności

 

W zebraniach społeczności uczestniczą wszyscy obecni uczestnicy wraz z zespołem wspierająco-aktywizującym. Zebrania prowadzi osoba wybierana wśród uczestników, co ma sprzyjać rozwojowi samorządności i podmiotowości.

Na zebraniach tych omawia się sprawy dotyczące całej społeczności SDS, ustalane są dyżury
w pracowni gospodarstwa domowego, dyżury porządkowe i inne funkcje sprawowane przez uczestników: ogrodnik, osoba odpowiedzialna za wyszukiwanie propozycji na wyjścia kulturalne i rekreacyjne, ekonomista- czyli osoba obliczająca i podsumowująca wydatki związane z treningiem kulinarnym. Omawiane są też dyżury i funkcje sprawowane przez uczestników podczas których udzielane mogą być informacje zwrotne na temat ich wykonania.

 

2.Realizacja planu postępowania wspierająco- aktywizującego dostosowanego do indywidualnych problemów i deficytów uczestników

 

3.Wyjścia kulturalne i rekreacyjne:

udział w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez inne ośrodki

organizacja uroczystości wewnętrznych (obchodzenie urodzin, imienin uczestników, spotkania świąteczne)

udział w organizacji imprez Stowarzyszenia (turniej siatkówki, Dzień solidarności z osobami chorymi na schizofrenię

 

4.Terapia grupowa

Oparta na dynamice grupy i spontanicznie pojawiających się w niej interakcjach pomiędzy uczestnikami oraz problemami i tematami.

 

5. Terapia indywidualna /indywidualne konsultacje psychologiczne

Podczas terapii indywidualnej przepracowywane są problemy i trudności związane z realizacją indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, oraz zgłaszane przez uczestnika problemy w sferze uczuć i emocji oraz relacji z innymi ludźmi.

 

6.Terapia zajęciowa

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy wykonują przedmioty ozdobne lub codziennego użytku takie jak: płaskorzeźba i rzeźba w gipsie, wycinanie postaci i figur w sklejce, lepienie w modelinie, rysowanie i kolorowanie mandali, kartki okolicznościowe   oraz prace plastyczne w celu rozwijania swoich umiejętności manualnych ,ćwiczenia koncentracji uwagi, wyrażania przeżyć i emocji.

 

7.Trening umiejętności:

Społecznych

Kulinarnych

Porządkowych

Ekonomicznych

Dyżury osoby poszukującej oferty na wyjście.

 

8. Konsultacje dla rodzin

 

Konsultacje mają na celu budowanie trójprzymierza terapeutycznego: uczestnik- terapeuta-rodzina, co ułatwia stosowanie umiejętności nabywanych w ośrodku, w środowisku uczestników.

Plan zajęć

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00 – 9:00

Narada zespołu

Przygotowanie do zajęć/

Konsultacje indywidualne

 

Narada zespołu

Przygotowanie do zajęć/

Konsultacje indywidualne

Narada zespołu

Przygotowanie do zajęć/

Konsultacje indywidualne

Narada zespołu

Przygotowanie do zajęć/

Konsultacje indywidualne

Narada zespołu

Przygotowanie do zajęć

9:00– 10:00

Społeczność

 

Społeczność / Gimnastyka

Społeczność / Gimnastyka

Społeczność / Gimnastyka

Społeczność

10:15-10:45

Gimnastyka

Aktywność własna uczestników

Drugie śniadanie

 

 

Psychoedukacja/Biblioterapia

Drugie śniadanie

11:00 –11:45

Zajęcia poznawcze

Grupa

Organizacja czasu wolnego

-zajęcia na zewnątrz

LUB

Aktywność własna uczestników/zebranie zespołu

 

Organizacja czasu wolnego - wyjście

12:00 –13:00

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Zajęcia w ŚDS – Filmoterapia

Trening relaksacyjny

Trening kulinarny

Trening gospodarczy

Higiena zdrowia psychicznego

 

13:15 –13:45

Przerwa obiadowa

 

 

Przerwa obiadowa

 

Przerwa obiadowa

 

14:00

Trening gospodarczy

 

Trening gospodarczy

 

 

Trening gospodarczy

 

 

14:00 –16:00

Konsultacje indywidualne

 

 

Konsultacje indywidualne

 

 

 

Konsultacje indywidualne

 

 

 

 

Prawa i obowiązki uczestnika

Prawa Uczestnika ŚDS

 

Uczestnik ma prawo do:

 • Godnego i bezpiecznego traktowania
 • Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • Uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ŚDS i korzystania z innych jego ofert
 • Otrzymywania niezbędnej pomocy, również w formie dostosowania miejsca, w którym odbywają się zajęcia i terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb
 • Zgłaszania wniosków i składania skarg do kierownictwa placówki oraz Zarządu Stowarzyszenia
 • Uzyskania pełnej informacji o zasadach przebywania w ŚDS
 • Udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących (na zasadach społeczności terapeutycznej)

 

 

Uczestnik może korzystać z następujących pomieszczeń:

 • Sale terapeutyczne i pracownie (w ramach zorganizowanych zajęć)
 • Pokój rekreacji
 • Sanitariaty i łazienki
 • Szatnia

 

Obowiązki uczestnika ŚDS

 

Obowiązkiem uczestnika ŚDS są w szczególności:

 • Przestrzeganie regulaminu
 • Dbanie o estetykę i porządek pomieszczeń, z których korzystają
 • Uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych
 • Uczestniczenie w zajęciach rekreacyjno – kulturalnych organizowanych przez ŚDS
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym:

 

a)     poszanowania przekonań, poglądów i zainteresowań innych osób korzystających z ŚDS

b)     wzajemnej życzliwości

c)     dyskrecji w sprawach poruszanych w społeczności

d)     niestosowania wzajemnej agresji słownej i fizycznej

e)     dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny

 

 

Uczestnik ma bezwzględny zakaz przebywania na terenie ośrodka pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeżeli uczestnik jest uzależniony od ww. substancji powinien jednocześnie podjąć leczenie odwykowe w stosownych placówkach.

 

Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalone w ŚDS normy współżycia, porządek i dyscyplinę lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego lub psychicznego innych uczestników i/lub pracowników ŚDS, może zostać skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu, na wniosek kierownika placówki podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Jak zostać uczestnikiem ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla mieszkańców Gdańska, którzy przekroczyli 21 rok życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

 

Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach powinna uzyskać:

 • Zlecenie/skierowanie od lekarza psychiatry z rozpoznaniem choroby o treści: „Wskazane uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy”
 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu o treści: „Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy”.

 

Po uzyskaniu ww. dokumentów należy zgłosić chęć uczestnictwa w ŚDS pracownikowi socjalnemu w CPS MOPR właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ( wykaz CPS ).

 

Kierownik ŚDS Daria Dyks

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia