Wybierz dział

ŚDS
Kadra
Realizowany program
Plan zajęć
Prawa i obowiązki uczestnika
Jak zostać uczestnikiem ŚDS

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych w Gdańsku rozpoczął swoja działalność w kwietniu 2005 roku. Jest miejscem dla osób które ukończyły 21 rok życia i długotrwale chorują psychicznie. Ośrodek funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, ukierunkowany jest na rehabilitację psychospołeczną, wzmacnianie aktywności własnej i samodzielności uczestników.

W ŚDS prowadzona jest psychoterapia, psychoedukacja, terapia zajęciowa. Osoby będące podopiecznymi ośrodka mogą korzystać z konsultacji indywidualnych i rodzinnych. Biorą udziału w treningu kulinarnym, budżetowym i porządkowym oraz cotygodniowych wyjściach kulturalno – rekreacyjnych.

 

Praca zespołu ŚDS jest systematycznie superwizowana.
Superwizor mgr Danuta Łopalewska Psycholog kliniczny specjalista II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Kadra

 

Anna Strojna

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aplikant na superwizora SNP PTP. Ze Stowarzyszeniem związana od 2003 roku. W ŚDS prowadzi psychoterapię grupową oraz konsultacje indywidualne z uczestnikami.

     
     
     
 

Kinga Knitter

 

Koordynator Środowiskowego Domu Samopomocy

Psycholożka. W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzi zajęcia z psychoedukacji, trening funkcji poznawczych oraz konsultacje indywidualne z uczestnikami. Jest w trakcie 2-letnich studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

     
 

Gabriela Felicja Domaradzka

 

Terapeuta zajęciowy, certyfikowany terapeuta środowiskowy Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2005 związana ze Stowarzyszeniem, w ŚDS prowadzi zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego, gdzie uczestnicy nabywają umiejętności dnia codziennego. Organizuje wyjścia rekreacyjne i kulturalne.

     
 

Patrycja Papińska

 

Psycholog. Ukończyła kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, obecnie kończy studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Jest wolontariuszką na Oddziale Dziennym Psychogeriatrii Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. W ŚDS prowadzi zajęcia treningu funkcji poznawczych, relaksację z elementami muzykoterapii, oraz grupę wsparcia

 

     
 

 

Karina Olszewska-Sawicka

 

 

Opiekun środowiskowy w trakcie szkoły terapii zajęciowej. Zajmuje się aktywizacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością przez wybrane formy terapii zajęciowej. Szczególnie ukochała arteterapię i tą pasją lubi dzielić się z innymi. Uczestnik wielu kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, zarówno w pracy z dziećmi, osobami dorosłymi, jak i seniorami.
(Społecznik. Od 2022 roku radna dzielnicy Gdańsk Strzyża)
W ŚDS prowadzi zajęcia plastyczne i z rękodzieła, treningi kulinarne oraz gospodarcze. Organizuje wyjścia rekreacyjne i kulturalne.

 

 

Dagmara Fons-Lewandowska

 

Psycholog. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, niepełnosprawnością intelektualną oraz będącymi w kryzysie psychicznym.
W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzi zajęcia z relaksacji oraz grupę wsparcia z elementami psychoedukacji.

 

 

 

 

 

Realizowany program

 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Chopina 42

na lata 2024 – 2026

                                          Uzgodniono z Wojewodą Pomorskim                                        

 

 

I. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:

 

Środowiskowe wsparcie i terapia środowiskowa oraz inicjowanie ruchu samopomocy w Zintegrowanym Systemie Środowiskowego Wsparcia.

 

 

II. CELE DZIAŁALNOŚCI:

 1. Zmniejszenie degradacji i społecznego wykluczenia osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Zmniejszenie ilości nawrotów choroby oraz kolejnych hospitalizacji
 3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego.
 4. Poprawa funkcjonowania zaburzonych relacji pomiędzy osoba chorą a jej rodziną
 5. Rozwój umiejętności społecznych w tym poprawa umiejętności komunikacji, samodzielności w myśleniu i działaniu
 6. Poprawa umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu w miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym
 7. Wdrażanie do wypełniania ról zawodowych i społecznych
 8. Rozwój zainteresowań i uzdolnień, poprawa umiejętności gospodarowania czasem wolnym od zajęć

 

III. PODSTAWOWE ZADANIA (zgodnie z planem pracy)                                              

     ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI (metody i formy pracy):

 

Organizacja dziennego wsparcia dla 20 osób dorosłych przewlekle chorujących psychicznie zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska, ze szczególnym ukierunkowaniem na:

 1. Działania umożliwiające budowanie więzi, uczenie się współdziałania i współodpowiedzialności w ramach społeczności którą stanowią uczestnicy i personel. Odbudowywanie i rozwój istniejącej sieci relacji społecznych oraz poczucia podmiotowości i sprawczości poprzez wspieranie inicjatyw samopomocowych przenoszonych dalej w środowisko.
 2. Usługi w ramach indywidualnej lub zespołowej terapii i treningów umiejętności polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego

 

Świadczone usługi obejmują w szczególności:

- terapię grupową i indywidualną, psychoedukację umożliwiające:

a)       rozumienia i rozpoznawania uczuć i emocji

b)      rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami choroby

c)       rozpoznawanie i przezwyciężanie problemów w relacjach z innymi

d)      zapobieganie długotrwałym skutkom choroby poprzez rozwijanie aktywności poznawczej, zainteresowań

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:

trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

- trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej

- trening aktywności własnej i organizacji czasu wolnego

 3. Inicjowanie i prowadzenie zajęć umożliwiających uczestnikom rozwijanie umiejętności społecznych oraz organizowanie czasu wolnego a w tym:

a) rozwoju umiejętności interpersonalnych,

b) zaradności osobistej,

4. Wsparcie dla rodzin uczestników

 

Metody pracy:

1.Zebrania społeczności

           W zebraniach społeczności uczestniczą wszyscy obecni uczestnicy wraz z zespołem wspierająco-aktywizującym.Zebrania prowadzi osoba wybierana wśród uczestników, co ma sprzyjać rozwojowi samorządnościi podmiotowości.

Na zebraniach tych omawia się sprawy dotyczące całej społeczności ŚDS,

ustalane są dyżury w pracowni gospodarstwa domowego, dyżury porządkowe i inne funkcje sprawowane przez uczestników: ogrodnik, osoba odpowiedzialna za wyszukiwanie propozycji na wyjścia kulturalne i rekreacyjne, ekonomista- czyli osoba obliczająca i podsumowująca wydatki związane z treningiem kulinarnym. Omawiane są też dyżury i funkcje sprawowane przez uczestników

podczas których udzielane mogą być informacje zwrotne na temat ich wykonania.

 

2.Realizacja planu postępowania wspierająco- aktywizującego dostosowanego do indywidualnych problemów i deficytów uczestników

 

3.Wyjścia kulturalne i rekreacyjne:

-udział w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez inne ośrodki

-organizacja uroczystości wewnętrznych (obchodzenie urodzin, imienin uczestników, spotkania świąteczne)

-udział w organizacji imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie (turnieje sportowe, Dni solidarności z osobami chorymi psychicznie)

 

4.Terapia grupowa

Oparta na dynamice grupy i spontanicznie pojawiających się w niej   interakcjach pomiędzy uczestnikami oraz problemami i tematami.

 

5. Terapia indywidualna /indywidualne konsultacje psychologiczne

        Podczas terapii indywidualnej przepracowywane są problemy i trudności związane z realizacją indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, oraz zgłaszane przez uczestnika problemy w sferze uczuć i emocji oraz relacji z innymi ludźmi.

 

6.Terapia zajęciowa

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy wykonują przedmioty ozdobne lub codziennego użytku takie jak: płaskorzeźba i rzeźba w gipsie, wycinanie postaci i figur w sklejce, lepienie w modelinie, rysowanie i kolorowanie mandali, kartki okolicznościowe oraz prace plastyczne w celu rozwijania swoich umiejętności manualnych ,ćwiczenia koncentracji uwagi, wyrażania przeżyć i emocji.

 

7.Trening umiejętności:

- Społecznych

- Kulinarnych

- Porządkowych

(dyżury porządkowe-sprzątanie pomieszczeń, dbanie o środki czystości itp.)

- Ekonomicznych

- Dyżury osoby poszukującej oferty na wyjścia.

- Z zakresu komunikacji cyfrowej

 

8. Konsultacje dla rodzin

Konsultacje mają na celu budowanie trójprzymierza terapeutycznego: uczestnik- terapeuta-rodzina, co ułatwia stosowanie umiejętności nabywanych w ośrodku, w środowisku uczestników.

 

 1. Warsztaty psychologiczne dla członków rodzin( w ramach innych programów realizowanych przez podmiot)

Warsztaty maja charakter omawiania trudności w porozumiewaniu się członków rodziny i wypracowywania pomocnych wzorców komunikacji.

 

 

Plan zajęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

piątek

8.00-9.00

Przygotowanie do zajęć

 

 

Przygotowanie do zajęć

Przygotowanie do zajęć

Przygotowanie do zajęć

Przygotowanie do zajęć

9.00-9.30

społeczność

społeczność

społeczność

społeczność

społeczność

9.45-10.30

Gimnastyka/spacer/aktywność na świeżym powietrzu

P. Kinga

Gimnastyka/spacer/aktywność na świeżym powietrzu

p. Dagmara

 

Basen/Rehabilitacja

8:40-11:30

Gimnastyka/spacer/aktywność na świeżym powietrzu

p. Patrycja

 

Drugie śniadanie

10.45-12.00

Trening poznawczy

p. Patrycja

 

Muzykoterapia/relaksacja 10.45-11.30

p. Dagmara/p. Patrycja

Grupa wsparcia

p. Dagmara/p. Kinga/p. Patrycja

Organizacja czasu wolnego

Terapia zajęciowa

11.45-13.30

p. Karina

 

11.45- 12.45

duża społeczność

12.15-13.30

Biblioterapia

p. Kinga

 

13.00 - 13.45

Trening kulinarny (p. Karina)

Trening porządkowy ( p. Patrycja)

Trening higieniczny/Psychoedukacja

p. Gabriela/p. Kinga

13.45-14.30

Trening kulinarny (p. Karina)

Trening porządkowy (p. Kinga)

Trening kulinarny

(p. Gabriela)

Trening porządkowy

(p. Karina)

14.00-15.00

Zebranie zespołu

Trening kulinarny

(p. Gabriela)

Trening porządkowy

(p. Dagmara)

14.45-16.00

Rozmowy indywidualne spotkania rodzinne

 

Rozmowy indywidualne spotkania rodzinne

 

15.00-16.00

Rozmowy indywidualne spotkania rodzinne

 

Rozmowy indywidualne spotkania rodzinne

 

 

Prawa i obowiązki uczestnika

Prawa Uczestnika ŚDS

 

Uczestnik ma prawo do:

 • Godnego i bezpiecznego traktowania
 • Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • Uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ŚDS i korzystania z innych jego ofert
 • Otrzymywania niezbędnej pomocy, również w formie dostosowania miejsca, w którym odbywają się zajęcia i terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb
 • Zgłaszania wniosków i składania skarg do kierownictwa placówki oraz Zarządu Stowarzyszenia
 • Uzyskania pełnej informacji o zasadach przebywania w ŚDS
 • Udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących (na zasadach społeczności terapeutycznej)

 

 

Uczestnik może korzystać z następujących pomieszczeń:

 • Sale terapeutyczne i pracownie (w ramach zorganizowanych zajęć)
 • Pokój rekreacji
 • Sanitariaty i łazienki
 • Szatnia

 

Obowiązki uczestnika ŚDS

 

Obowiązkiem uczestnika ŚDS są w szczególności:

 • Przestrzeganie regulaminu
 • Dbanie o estetykę i porządek pomieszczeń, z których korzystają
 • Uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych
 • Uczestniczenie w zajęciach rekreacyjno – kulturalnych organizowanych przez ŚDS
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym:

 

a)     poszanowania przekonań, poglądów i zainteresowań innych osób korzystających z ŚDS

b)     wzajemnej życzliwości

c)     dyskrecji w sprawach poruszanych w społeczności

d)     niestosowania wzajemnej agresji słownej i fizycznej

e)     dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny

 

 

Uczestnik ma bezwzględny zakaz przebywania na terenie ośrodka pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeżeli uczestnik jest uzależniony od ww. substancji powinien jednocześnie podjąć leczenie odwykowe w stosownych placówkach.

 

Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalone w ŚDS normy współżycia, porządek i dyscyplinę lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego lub psychicznego innych uczestników i/lub pracowników ŚDS, może zostać skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu, na wniosek kierownika placówki podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Jak zostać uczestnikiem ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla mieszkańców Gdańska, którzy przekroczyli 21 rok życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

 

Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach powinna uzyskać:

 • zlecenie/skierowanie od lekarza psychiatry z rozpoznaniem choroby uzupełnione o treść lub zawierające zdanie: „Wskazane uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy”
 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu o treści: „Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy”.

 

Po uzyskaniu ww. dokumentów należy zgłosić chęć uczestnictwa w ŚDS pracownikowi socjalnemu w CPS MOPR właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ( wykaz CPS ). 

 

Kierownik ŚDS Anna Strojna

 

ul. Chopina 42 80-272 Gdańsk

Adres: ul. Chopina 42, 80-272 Gdańsk
Telefon: 58 341-10-83
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia